Privacyvoorwaarden

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de BAPTISTENGEMEENTE DORDRECHT (hierna: gemeente) verwerkt van haar leden, vrienden, donateurs, gasten of andere geïnteresseerden.

Indien je lid, vriend of medewerker wordt van gemeente of een gift geeft of om een andere reden persoonsgegevens aan gemeente verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

Regelement

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van de gemeente, De secretaris is bereikbaar via

 

2. Welke gegevens verwerkt de gemeente en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lid, vriend of medewerker zijn worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, doopdatum, huwelijksdatum.
b) adresgegevens, eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts, ledenlijsten, notulen, mailings, magazines, enz..

2.2 Gemeente verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden ten behoeve van certificering van derde instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens, e-mailadres(sen) en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de gemeente;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het giften, cursussen, trainingen, bestellingen, gemaakte onkosten, enz. af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van je lidmaatschap gebruikt om je te kunnen vragen naar je ervaringen met gemeente en je te informeren over de ontwikkelingen van gemeente.

2.4 E-mail berichtgeving (opt-out):
Gemeente gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van gemeente. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen

Gemeente verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en na het beëindigen van dit lidmaatschap om bijvoorbeeld uitnodigen voor jubilea mogelijk te maken. Op verzoek worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft gemeente passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt gemeente gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met deze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van gemeente kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Gemeente zal je
verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren; tenzij de omstandigheden erom vragen om de termijn te verlengen tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging krijg je hiervoor de redenen te horen.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie, secretaris@baptisten-dordrecht.nl.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop gemeente je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie, secretaris@baptisten-dordrecht.nl .

 

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

Dordrecht, 1 mei 2018