ANBI gegevens

De Unie-ABCgemeenten in Nederland is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt door de belastingdienst. Zij beschikt over een zogenaamde groepsbeschikking, waardoor alle aangesloten plaatselijke Baptistengemeenten en Cama-gemeenten ook ANBI-erkend zijn. Hierdoor zijn uw giften gedaan aan de Baptistengemeente Dordrecht aftrekbaar van de belasting.

Baptisten Gemeente Dordrecht

Vastgelegd in de statuten van 9 november 2007

De Baptistengemeente ‘Baptisten Gemeente Dordrecht’ maakt deel uit van de Unie-ABCgemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

Artikel 2 Grondslag en missie

De gemeente aanvaardt als haar grondslag de openbaring van God, zoals die door de Bijbel tot ons is gekomen. De gemeente belijdt Jezus Christus als de Zoon van God, het hoofd van de gemeente en de Heer van de wereld, als persoonlijke redder en Heer. De gemeente doopt door onderdompeling. Vanuit deze grondslag wil de gemeente als een levende geloofsgemeenschap in haar omgeving functioneren, waarbij de Heer en zijn evangelie centraal staan en mensen tot hun recht komen.

Doel van de gemeente:

Artikel 3 Doel

De gemeente stelt zich ten doel om vanuit de Bijbelse opdracht God te eren en te dienen, zorg te dragen voor elkaar en betrokken te zijn op de wereld om haar heen. De gemeente streeft ernaar om een wervende, geloofwaardige en inspirerende gemeenschap te zijn, waardoor mensen dichter bij hun Schepper komen, individuele gaven tot ontplooiing kunnen komen en een ‘heelmakende’ invloed op de samenleving uitstraalt. Daartoe wil zij haar leden opbouwen in geloof, hoop en liefde en stimuleren tot verdieping van de relatie met God, versterking van de relatie met elkaar en van haar getuigenis in woord en daad.

De Unie-ABCgemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten en Cama-gemeenten die tot de Unie-ABC behoren, zijn aangewezen als ANBI.

 

Fiscaal nummer van de gemeente

Fiscaalnummer: 814822836

Standaard formulier publicatieplicht

Het standaard formulier publicatieplicht is hier te downloaden.

Contactgegevens

Baptisten Gemeente Dordrecht
De Kruiskerk
Vrieseweg 64
3311 NX Dordrecht

secretaris@baptisten-dordrecht.nl

KvK-nummer: 76453677

Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Baptistengemeente Dordrecht bestaat uit:

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en 7 overige raadsleden

 

Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Het is ons streven en verlangen dat wij van uit een levende relatie met God een betrouwbare en inspirerende gemeenschap vormen waar Zijn woord centraal staat en die openstaat voor de leiding van de Heilige Geest. Ons verlangen is dat God tot zijn doel komt met ieder van ons. Wij willen mensen om ons heen de kans geven de Heer te vinden.

Ieder jaar worden de plannen voor het komende kerkjaar vastgelegd in een jaarboek. Naast de punten genoemd in het jaarplannenboek behoort de verkondiging van het evangelie buiten Nederland ook tot het beleid van de Baptistengemeente Dordrecht.

Baptistengemeente Dordrecht maakt deel uit van de Unie van Baptisten- & Cama-gemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie-ABC is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen.
Bijlage 1

Bijlage 2

 

Beloningsbeleid

Onze gemeente is op dit moment vacant. Er wordt gezocht naar een passende invulling van deze vacture.

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij kunnen in voorkomende gevallen wel onkosten declareren op basis van de werkelijke kosten.

De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptisten- en Cama-gemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptisten- & Cama-gemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie-ABC.

  1. De Unie-ABC heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. De Unie-ABC is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2            De Baptisten- & Cama-gemeenten die de Unie-ABC vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt of onderschrijven het convenant.

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie-ABC is:

  1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

Verslag van de activiteiten van de gemeente

Wat we allemaal doen vanuit onze gemeente? Van alles.

“Gemeente zijn” doen we niet alleen op zondag tijdens de dienst, maar door de hele week.
Er zijn activiteiten die zich wel specifiek toespitsen op de zondagsdiensten. Zoals de liturgen, beamer- en geluidsteam, muziekgroep en zangers, gastenteam, groepen voor de kinderen (Crosskids), creche, enz.
Maar daarnaast zijn er verschillende “werkgroepen” en activiteiten die juist ook op een andere manier en tijd actief zijn. Zoals de kringen, evangelisatie, zending, gebedsgroep, jeugd, … noem maar op.

Financiële verantwoording

  begroting werkelijk begroting
  2021/2022 2021/2022 2022/2023
 
Baten      
Bijdragen 133.175 130.992 134.00
Collecten 10.270 10.542 11.520
Bestemmingsgiften 7.950 12.864 26.450
Beheer 18.511 18.946 20.550
  169.906 173.344 192.520
       
Lasten      
Beheer 51.935 44.776 79.528
Overige uitgaven 117.971 107.079 124.459
  169.906 151.855 203.987
       
Resultaat - 21.489 -11.467

Het boekjaar van de Baptistengemeente Dordrecht loopt van 1 juli t/m 30 juni.
De gemeente dient in november de cijfers over het voorgaande boekjaar goed te keuren en decharge te verlenen.

 

 

Beknopte toelichting op de begroting 2022/2023

De bijdragen van de leden zijn voor de begroting gebaseerd op de verwachte bijdragen over het boekjaar 2021/2022.

In de begroting is er rekening gehouden met de verduurzaming en onderhoud van het gebouw.

De begrotingen van de takken van arbeid zijn gekopieerd uit de begroting van het voorgaande jaar, tenzij de tak van arbeid gefundeerd aan kon geven waarom deze zou moeten worden aangepast. Deze maatregel is genomen om de aanwezige reserves niet teveel te laten dalen. Daarnaast zijn acties ondernomen om de bijdragen weer toe te laten nemen.