Over geloven

dichter bij God – dichter bij mensen

 

Wat geloven wij

Baptisten hebben geen belijdenisgeschriften, leerregels of catechismus. Ons uitgangspunt en onze bron voor ons geloof en leven is de Bijbel. Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon is van God, het hoofd van de gemeente en Heer van de wereld. Onze gemeenteleden hebben Hem aanvaard als hun persoonlijke Redder en zijn op grond van dit geloof gedoopt. Daarmee volgen wij het voorbeeld van Jezus zelf, die zich, net als talloze andere gelovigen, door Johannes liet dopen. De doop is voor ons een symbool voor de start van een nieuw leven, dat toegewijd is aan God. Naast leden kent onze gemeente vrienden, mensen die de Heer aanvaarden als hun Redder, en achter de visie en missie van onze gemeenschap staan maar die niet gedoopt zijn na belijdenis. Onze gemeente wil voor leden, vrienden en bezoekers een levende geloofsgemeenschap zijn, waarin de Heer en het Evangelie centraal staan en mensen tot hun recht komen.


Wat is onze visie?

Voor Baptisten is de doop slechts één facet van het geloof. Onze visie op de gemeente vinden we zo mogelijk nog belangrijker. Zoals de Heer zijn discipelen riep, zo zijn ook wij door de Heer geroepen om samen met Hem op weg te gaan en oog te hebben voor de mensen om ons heen. We richten ons erop dat onze acties in lijn zijn met Gods wil en met wat de Heer Jezus ons heeft voorgedaan. Daarbij beseffen we dat dit een weg van voortdurend leren is.

Kort samengevat gaat het in de gemeente om drie dingen. 

Verdiepen: We streven naar een groei in geloof. Dat doen we middels onze diensten, kringen en activiteiten, waarbij we omzien naar elkaar.

Verspreiden: We willen mensen bereiken met het evangelie. 

Verbinden: Het belangrijkste middel om dat te bereiken zijn de contacten en relaties binnen en buiten de gemeente. Hierin zijn wij afhankelijk van Gods heilige Geest.

 

Wat is onze achtergrond?

Als gemeente staan wij in de traditie van het Baptisme. Dit betekent dat mensen op grond van hun geloof gedoopt worden en dat leden van de gemeente gezamenlijk het beleid bepalen. Vrienden kunnen overal aan meedoen (ook gemeentevergaderingen). Zij hebben echter geen actief en passief kiesrecht. Het Baptisme is een van de grootste protestantse kerken ter wereld, met zo’n 35 miljoen leden verspreid over ruim 190 landen.

In Nederland zijn er ongeveer 150 gemeenten die net als wij aangesloten zijn bij het landelijk verband van Baptisten & CAMA gemeenten in Nederland. Dit is een samenwerkingsverband van zelfstandige gemeenten. De Unie van Baptistengemeenten verzorgt toerusting en is vraagbaak voor de aangesloten gemeenten. Allerlei administratieve zaken zijn via hen geregeld. Zie ook: www.baptisten.nl

 

Diensten, activiteiten voor jong en oud, cursussen, gesprekken en evangelisatie

Als gemeente is ons doel samen God te zoeken en te eren en Zijn woord toe te passen op ons leven. Dat doen we tijdens onze diensten, groepsactiviteiten en kringen. Iedereen kan dat ook persoonlijk doen door in de eigen leefomgeving het geloof uit te dragen, in woord en daad. In ons programma kun je ontdekken wanneer welke activiteit is.

Ga naar 'ontdek onze gemeente' om meer te lezen over onze activiteiten en contactgegevens.

Jezus heeft zijn volgelingen de opdracht gegeven de wereld in te gaan om iedereen de wonderbaarlijke boodschap van het Evangelie te vertellen. Ook wij willen gehoor geven aan deze oproep: ‘Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd.’ (Mattheüs 28:18).