Het woord ‘evangelie’ betekent letterlijk ‘goede boodschap’ en dat is nog altijd een mooie aanduiding voor het verhaal van de bijbel.
De eerste 4 boeken van het Nieuwe Testament heten letterlijk ‘evangelie’ omdat zij het verhaal vertellen van het leven van Jezus die de Christus (d.i. de Gezalfde van God) werd genoemd. Elke evangelist (Mattëus, Markus, Lukas, Johannes) vertelt vanuit zijn eigen invalshoek en geeft eigen accenten aan het levensverhaal van Jezus.

Bekende gedeelten zijn bijvoorbeeld:

Lukas hoofdstuk 2: het geboorteverhaal “en het geschiedde in die dagen….”
Lukas hoofdstuk 10: het verhaal van de barmhartige samaritaan
Lukas hoofdstuk 15: het verhaal van de verloren zoon
Johannes hoofdstuk 3 vers 16 “Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”
Johannes hoofdstuk 10: het verhaal van de Goede Herder

In het evangelie gaat het om de persoon en het werk van Jezus Christus: hij werd genoemd Zoon van God en zoon van mensen, iemand die tussen hemel en aarde bemiddelen kan.
In tal van verhalen liet Jezus zelf blijken wie God is en hoe mensen altijd weer bij Hem terug kunnen komen. In zijn toespraken en vertellingen wijst Hij de weg naar het leven zoals God dat heeft bedoeld. Hij maakt duidelijk dat mensen nooit op eigen kracht God kunnen ‘bereiken’ maar dat Hij daarom is gekomen om de mens terug te brengen bij God.
Jezus was radicaal in zijn uitspraken en deinsde niet terug voor een confrontatie met de theologische leiders van zijn tijd. Hij prikte door veel schijnheiligheid heen en riep de mensen op om God oprecht en van harte te dienen en hun medemens als naaste te zien. De liefde tot God verkondigde Hij als hoogste gebod maar dat mocht nooit een excuus zijn om je medemens te ontlopen.

Zijn leven eindigde wreed en eenzaam, hij stierf aan een kruis, het romeinse executiewapen van die tijd. Het meest opmerkelijke aan het evangelieverhaal is echter dat Jezus niet dood bleef maar opstond uit de dood en verscheen aan zijn volgelingen. Dat wordt nog elk jaar door de christelijke kerk gevierd in het Paasfeest, het meest belangrijke christelijke feest, ondanks alle aandacht die Kerstmis altijd krijgt.

Dat Jezus in deze wereld geboren werd is weliswaar een wonderlijk iets, maar dat Hij de dood heeft overwonnen, geeft zijn leven extra waarde en biedt ons perspectief.
Als het waar is dat God hem uit de dood heeft opgewekt zoals het evangelie zegt, dan was Hij meer dan een mens, en werkelijk de Zoon van God. Dan is Hij ook bij machte om onze zonden te vergeven en ons een nieuw leven aan te bieden. Dan brengt Hij ons terug bij God, en eindigt ons leven niet met de dood. Daarom geloven christenen dat het sterven de overgang is naar het eeuwige leven bij God.